تبلیغات
نماز - مبطلات وضو - پاسخگویی به سوالات متداول

هفت چیز وضو را باطل مى کند:

اول: بول.

دوم: غائط.

سوم: باد معده و روده که از مخرج غائط خارج شود.

چهارم: خوابى که به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود، ولى اگر چشم نبیند و گوش بشنود وضو باطل نمى شود.

پنجم: چیزهایى که عقل را از بین مى برد؛ مانند دیوانگى و مستى و بى هوشى.

ششم: استحاضه زنان.

هفتم: کارى که براى آن باید غسل کرد، مانند جنابت.

وضوى كودك غیر بالغ

501. آیا وضوى بچه غیر بالغ صحیح است كه قرآن به دست او بدهیم؟

ج. اگر به نحو صحیح وضو بگیرد، صحیح است.

مبتلا شدن كودك به حدث اكبر

502. آیا كودك نابالغ، مُحْدِثْ به حدث اكبر مى شود؟

ج. فرق نمى كند، نسبت به هر سببى كه براى او ممكن است.

استحباب نفسى وضو

503. لطفا معناى استحباب نفسى را بفرمایید كه آیا وضو استحباب نفسى دارد؟

ج. بله و معناى استحباب نفسى آن است كه وضو به قصد قربت صحیح است، هر چند نیّت هیچ یك از غایات آن را هم نكند، حتى نیّت بودن بر طهارت را.
 

وضو زیر باران

504. زیر باران به چه نحوه اى وضو گرفته شود كه وضو صحیح باشد، با توجّه به این كه آب باران با آب وضو مخلوط مى شود؟

ج. عضو را در باران مى گیرد با رعایت ترتیب از بالا به پایین ـ به حسب قصد ـ و در تمام زمان بارش قصد وضو داشته باشد؛ لكن در وضو باید مسح سر و پاها به آب جدید از باران واقع نشود و آب وضو با آب باران جدید ممزوج هم نشود، كه اگر مخلوط گردد، چنان چه به حدّى است كه مانع از تحقّق مقدار واجب از مسح با آب وضو است، وضو باطل مى گردد، و اگر به مقدار مستهلك باشد، ضرر ندارد.

خون آمدن بعد از وضو از اعضاى وضو

505. آیا اگر پس از وضو از بعضى اعضاى وضو خون بیرون بیاید، وضو باطل است؟

ج. اشكالى ندارد.

وضو گرفتن بدون توجه

506. غرق شدن در افكار عمیق، به گونه اى كه صداى خبرى را متوجه نشود، آیا وضو را باطل مى كند؟

ج. اگر در ابتدا نیّت وضو داشته، اشكالى ندارد.
 

میزان خروج باد معده

507. آیا خروج باد معده از انسان، میزان خاصى در باطل شدن وضو دارد؟

ج. خارج شدن باد معده به هر مقدار كه باشد، باطل كننده وضو است.
 

وضو قبل از غسل واجب یا مستحب

508. آیا قبل از انجام غسل واجب یا مستحب، گرفتن وضو لازم است؟

ج. غیر از غسل جنابت براى نماز و غیره، وضو هم لازم است، چه وضو قبل از غسل باشد یا بعد از آن.


خوردن در حین وضو

509. اگر در حین وضو چیزى بخوریم، وضوى ما درست است؟

ج. اشكالى ندارد.
 

اشتباه انجام دادن وضو

510. من قبلاً وضویم را اشتباه انجام مى دادم، آیا نمازم اشكال دارد؟

ج. اگر به نحو باطل بوده، نماز با آن هم باطل بوده است.

وضو گرفتن قبل از وقت نماز

511. آیا وضو گرفتن به نیّت خواندن نماز واجب، قبل از وقت نماز و با علم به این كه وقت نماز نشده است، اشكال دارد؟

ج. باید به قصد طهارت و وظیفه ى فعلیّه گرفته شود. هر چند داعى بر این، با طهارت بودن در وقت نماز باشد.

512. حداكثر چه زمانى قبل از اذان نماز مى توان به نیّت آن نماز واجب وضو ساخت؟

ج. اصلاً قبل از وقت نمى توان وضو گرفت مگر به نیّت استحباب یا غایت واجب دیگرى غیر از نماز مورد نظر.

513. در صورتى كه انسان مى داند بعد از داخل شدن وقت نماز اگر وضو را تأخیر بیندازد، ناچار به مسح بر حایل مى شود، آیا تقدیم وضو واجب است؟ در صورتى كه تأخیر وضو منجر به وضوى ضرورت یا تقیّه گردد، آیا باز همین حكم را دارد؟

ج. احوط لزوم تقدیم است.

تجدید وضو

514. تجدید وضو جایز است یا نه؟ و اگر شخص تجدید وضو كرد و نماز خواند، بعد یادش آمد كه وضوى قبلى اش باطل شده، آیا نمازى كه با این وضوى جدید خوانده صحیح است؟

ج. تجدید وضو جایز است، و در فرض مذكور نماز او صحیح است.

فلسفه استحباب تجدید وضو

515. فلسفه استحباب تجدید وضو براى نماز چیست؟

ج. ائمه ـ علیهم السّلام ـ در روایت فرموده اند: «الوضوء على الوضوء نورٌ على نورٍ»؛ (وضوگرفتن در حال وضو، نورى است كه بر نور اضافه مى شود.)

اعتقاد به شستن دو بار دست

516. كسى كه اعتقاد داشته دست راست دو بار باید شسته شود، آیا وضویى كه مى گرفته صحیح است؟

ج. بله، صحیح است.
 

وضو با كفش غصبى

517. وضو گرفتن با كفش غصبى چه حكمى دارد؟

ج. اظهر عدم بطلان وضو است، اگرچه با غصب كردن كفش، مرتكب گناه شده است.
 

وضو با كفشى كه عوض شده

518. كفش من در مكانى عوض شده است، آیا مى توانم با پوشیدن آن وضو بگیرم؟

ج. اگر شاهد حال بر رضایت صاحب آن باشد، اشكال ندارد.

وضو در مكان غصبى

519. آیا وضو گرفتن در مكان غصبى اشكال دارد؟

ج. وضو صحیح است، هر چند مرتكب حرام شده است.


وضو گرفتن با كفش مجهول المالك

520. وضو گرفتن با كفش هایى كه مالك آن مشخص نیست، چه حكمى دارد؟

ج. وضو صحیح است، هر چند مرتكب حرام شده است.

حدود فاصله زمانى در شستن اعضاى وضو

521. هنگام وضو و غسل، چه مدت فاصله ى زمانى در شستن اعضا اشكال ندارد؟

ج. در وضو، فاصله زمانى باید به اندازه اى باشد كه در زمان شروع عضو بعدى، مجموع اعضاى سابق در هواى معتدل نخشكیده باشد؛ ولى در غسل، موالات لازم نیست. (جهت توضیح بیشتر به مسأله ى 287 رساله رجوع شود.)
 

تفاوت وضوى مرد با وضوى زن

522. لطف كنید تفاوت وضوى زن با مرد را بفرمایید؟

ج. در واجباتِ وضو فرقى ندارند.

وضوى احتیاطى بعد از غسل جنابت

523. شخصى بعد از سه الى چهار ساعت بعد از غسل جنابت مى خواهد نماز بخواند و نمى داند محدث شده یا نه، آیا مى تواند احتیاطا وضو بگیرد؟

ج. اشكال ندارد.

حكم جاهل به بطلان وضو

524. اگر شخصى كه جاهل به بطلان وضوى خویش است، نماز بخواند، نماز او چه حكمى دارد؟

ج. آن نماز را دوباره باید بخواند.


خشك كردن یا خشك نكردن اعضاى وضو

525. آیا خشك كردن رطوبت بعد از وضو مكروه است و یا خشك نكردن مستحب است؟

ج. افضل، خشك نكردن است.

نماز مستحبى بدون وضو

526. آیا خواندن نماز مستحبى بدون وضو به قصد ورود یا رجا جایز است؟

ج. جایز نیست.

عمل بر خلاف وظیفه تیمم

527. كسى كه به خاطر تنگى وقت باید تیمم كند، چنان چه بر خلاف وظیفه خود عمل كرد و وضو گرفت، آیا وضویش صحیح است؟

ج. اگر به قصد آن نماز وضو نگرفته، وضویش صحیح است.

وضو گرفتن در توالت

528. اگر به واسطه ى عذرى داخل توالت وضو سازد، آیا اشكال دارد؟

ج. با رعایت طهارت محل شستن دست و صورت و مسح مانعى ندارد.

نماز با وضوى گرفته شده براى غیر نماز

529. آیا مى شود با وضویى كه براى غیر نماز گرفته شده، نماز یومیّه را انجام داد؟

ج. اشكالى ندارد.
 

قصد باطل كردن وضو

530. آیا وضو هم مانند روزه با قصد باطل نمودن باطل مى شود؟

ج. باطل نمى شود.


وضو گرفتن در ایام عادت زنانه

531. آیا وضو گرفتن در ایام عادت صحیح است و همان ارزش وضوى زمان عادى را دارد؟

ج. استحباب وضو در ایام عادت باقى است، هر چند با آن نمى توان اعمالى را كه باید با وضو انجام داد، به جاى آورد.

نماز خواندن با وضوى یك نماز معین

532. شخصى كه صرفا به نیّت نماز ظهر و عصر وضو گرفته، آیا مى تواند با همان وضو نماز مغرب و عشا را بخواند؟

ج. اشكالى ندارد.
 

خشك كردن دست و صورت قبل از وضو

533. شخصى قبل از وضو دست ها و صورتش را شسته، آیا باید آن ها را براى وضو خشك كند؟

ج. لازم نیست.
 

اداى نماز واجب با وضوى مستحبى

534. آیا با وضوى مستحبى مى توان نماز واجب خواند؟

ج. اشكالى ندارد.
 

زمان اعتبار یك وضو

535. با یك وضو تا چه زمانى مى توان نماز خواند؟

ج. تا وقتى كه یكى از مبطلات وضو حادث نشود.


ضرر داشتن آب براى بدن

536. كسى كه به علت سرماخوردگى آب براى او ضرر دارد، هنگام وضو چه باید بكند؟

ج. اگر آب گرم براى او ضرر ندارد، در صورت دسترسى باید با آب گرم وضو بگیرد و در غیر این صورت وظیفه او تیمم است.
 

خوابى كه باطل كننده وضوست

537. خواب در چه حدّى وضو را باطل مى كند؟

ج. خوابى كه به واسطه ى آن چشم نبیند و گوش نشنود؛ ولى اگر چشم نبیند و گوش بشنود، وضو باطل نمى شود؛ و هم چنین است اگر گوش هم نشنود ولى نخوابیده باشد، مثل این كه به فكر مشغول باشد.

نماز با وضوى نماز قضا

538. با وضویى كه براى نماز قضا گرفته شده، مى توان نماز دیگرى مثل نماز واجب بخوانیم؟

ج. اشكالى ندارد و مى شود با آن هر عملى كه نیاز به وضو دارد انجام داد.

ریخته شدن آب وضو به چاه توالت

539. آیا وضو گرفتن در دستشویى هایى كه فاضلاب آن به چاه توالت مى ریزد، اشكال دارد؟

ج. اشكال ندارد.
 

وضو گرفتن در حضور نامحرم

540. آیا مرد مى تواند در جایى كه یقین دارد نگاه زن نامحرم با ریبه به دست و بازوى او مى افتد، وضو بگیرد، در صورت ناچارى چه كند؟

ج. هرچند كار حرام كرده، ولى وضوى او صحیح است، و با پشت كردن به او و حفاظ قرار دادن دست ها به بدن وضو بگیرد.

541. اگر وضو گرفتن زن منحصر به حضور نامحرم باشد، وظیفه چیست؟

ج. در زیر چادر وضو بگیرد و به مقدار واجب و به مثل مرتبه اى از تدهین اكتفا نكند.

542. وضو گرفتن مرد در جایى كه زن نامحرم او را مى بیند چگونه است؟

ج. اگر مى داند كه زن، نگاه حرام مى كند، در جاى دیگر وضو بگیرد.
 

از پایین به بالا شستن

543. در رساله عملیّه حضرتعالى، مسأله 243 آمده است: در وضو اگر از پایین به بالا بشوید و به همان شستن اكتفا كند، بلكه مطلقا در بعضى موارد وضو باطل است، مراد از «بعض موارد» چیست؟

ج. مراد این است كه به مجموع از پایین به بالا و از بالا به پایین قصد وضو كند یا بدون قصد باشد، به خلاف این كه آب را از پایین به بالا بریزد، ولى هنگامى كه آب به پایین برمى گردد قصد وضو كند كه صحیح است. چنان كه در وسیلة النجاة آمده است.

خروج آب بعد از وضو از انسان

544. اگر آبى بعد از وضو و غسل (پس از استبراء) از انسان خارج شود و نداند این آب چه آبى است، چه حكمى دارد؟

ج. پاك است و ناقض وضو یا غسل نیست.
 

شك بعد از وضو در انجام برخى از اجزاى وضو

545. اگر بعد از وضو شك كند كه برخى اجزاى وضو را انجام داده یا خیر، حكم وضویش چیست؟

ج. لازم نیست اعتنا كند.


بیرون آمدن خون از لثه در حین وضو

546. آیا بیرون آمدن خون از لثه در موقع وضو گرفتن، وضو را باطل مى كند؟

ج. اگر عضو وضو را در حین شستن نجس نكند؛ یعنى به خارج از دهان و صورت سرایت نكند، وضو باطل نمى شود.
 

خروج رطوبت مشكوك بعد از وضو

547. اگر انسان بعد از استبراى از بول وضو گرفت و بعد از وضو رطوبتى مردّد بین بول و منى از او خارج شد، چه كند؟

ج. احتیاطا غسل كند و وضو هم بگیرد.

خون دیدن بعد از اتمام وضو

548. شخصى بعد از وضو خونى در صورت مى بیند و نمى داند قبل یا بعد از وضو بوده، آیا وضویش اعاده دارد؟

ج. خیر، وضویش صحیح است.

ضرر داشتن آب براى وضو

549. اگر شخصى یقین به ضرر آب نداشته و وضو بگیرد و سپس معلوم شود كه آب برایش ضرر داشته، آیا وضویش صحیح است؟

ج. اشكالى ندارد.

شست و شوى اعضاى وضو قبل از وضو

550. شستن دست ها و صورت و نیز مواضع مسح قبل از وضو چه حكمى دارد؟

ج. مانعى ندارد، فقط باید مواضع مسح را خشك كند.

قصد طهارت براى وضو

551. منظور از قصد طهارت، براى وضو چیست؟ آیا در نیّت وضو، مشخص كردن واجب یا مستحب بودن وضو لازم است؟ و آیا با وضوى مستحب مى توان كار واجب انجام داد؟

ج. منظور از قصد طهارت با وضوبودن است و نیّت وجوب یا استحباب در وضو لازم نیست، و با وضوى مستحبى هم مى توان كار واجب را انجام داد.
 

خروج باد از فَرج زن

552. گاهى از مهبل (فرج) خانم ها باد مى آید، آیا این مبطل وضو مى شود؟

ج. وضو باطل نمى شود.

یارى رسانى غیر مستقیم در وضو

553. شخص مى خواهد وضو بگیرد، ولى شخص دیگرى شیر را باز مى كند یا شلنگ را مى گیرد تا او وضو بگیرد، آیا اشكال دارد؟

ج. خیر اشكال ندارد.