تبلیغات
نماز - دانلود اذان (صوتی)
چهارشنبه 11 آبان 1390

دانلود اذان (صوتی)

   نوشته شده توسط: عماد دارایی    


دانلود اذان تمام موذن ها به صورت صوتی

حتما دیدن فرمایید

ردیف موضوع

حجم
(KB)

1 سلیم موذن زاده ی اردبیلی 1 1,467
2 سلیم موذن زاده ی اردبیلی 2 1,957
3 مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی 1 325
4 مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی 2 1,083
5 مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی 3 1,243
6 کریم منصوری 1,124
7 راغب مصطفی غلوش 1,387
8 حسین صبحدل 1,068
9 مرحوم آقاتی 1,103
10 عبدالباسط 1,021
11 منشاوی 1,108
12 عبدالنعم طوخی 1,363
13 شعیشع 1,173
14 شحات انور 229
15 نقشبندی 639
16 عبدالفتاح 876
17 عبدالرحیم 733
18 عبدالفتاح طاروتی 1 1,200
19 عبدالفتاح طاروتی 2 1,095
20 عبدالفتاح طاروتی 3 1,176
21 عبدالغفار 187
22 عبدالحکم 906
23 عبدالعطیف 184
24 ابوالحسن دماوندی 748
25 محمد حسین ابوریه 1,289
26 زاهر 905
27 علی البناء 753
28 الحصری 187
29 الحسینی 196
30 علی اکبر حنیفی 1,373
31 علی اربابی 1,084
32 علی محمود 733
33 علیرضا احمدی 1,175
34 الجوهری 134
35 شیخ محمود خلیل الحصری 709
36 النبراوی 181
37 الزاوی 145
38 عطاء الله امیدوار 604
39 محمد پور 1,355
40 محمد رضا ابوالقاسمی 1,105
41 سید عباس میرداماد 1,267
42 سید حسین موسوی بلده 1,123
43  محمد حسین سبز 980
44  تاج اصفهانی 775
45 رضا محمد پور 1,145
46 محسن بادیا 1,157
47 محمد کاظم نداف 1,230
48 کامل یوسف 898
49 الدمنهوری 893
50 ابراهیم الشجاعی 195
51 عمران 902
52 طه ألفَشنی 1,129
53 محمد قندیل 229
54 سعید حافظ 167
55 حسین فردی 988
56 حسن خانچی 1,257
57 حسین ربیعیان 1,283
58 حسین رستمی 1,161
59 حسین یزدان پناه 1,205
60 کرمی 1,443
61 سلمان خلیل 1,055
62 خدام الحسانی 1,557
63 مجید جیریایی 1,329
64 سید جواد ذبیحی 986
65 مصطفی یادگاری 1,150
66 مصطفی اسماعیل 945
67 محمد زاده 205
68 دانلود اذان ناجی غزار 1,112
69 نکلاوی 181
70 نعینع 1,051
71 پرهیزگار 1,198
72 غفاری 1,572
73 حسین ربیعیان 1,376
74 رفعت 1,036
75 رافعی 1,570
76 رحیم خاکی 1,099
77 رضاییان 946
78 روحانی نژاد 1,529
79 رزیقی 863
80 صابر 150
81 سعیدیان 1,701
82 سلامه 570
83 حسین علی شریف 233
84 شعشعاعی 1,742
85 سید سعید 1,652
86 تسویه چی 190
87 عبدالرحمن 818
 

2.دیگر موذنین

ردیف موضوع

حجم
(KB)

زمان
1 اذان 1 1,383 00:04:42
2 اذان 2 1,704 00:05:47
3 اذان 3 1,320 00:04:29
4 اذان 4 1,446 00:04:55
5 اذان 5 1,385 00:04:42
6 اذان 6 1,211 00:04:07
7 اذان 7 1,582 00:05:22
8 اذان 8 1,608 00:05:28
9 اذان 9 1,523 00:05:10
10 اذان 10 541 00:01:49
11 اذان 11 855 00:02:54
12 اذان 12 1,1009 00:03:25
13 اذان 13 1,131 00:03:50
14 اذان 14 1,115 00:03:47
15 اذان 15 1,129 00:03:50
16 اذان 16 1,169 0:03:58
 

3.اذان حرم

ردیف موضوع

حجم
(KB)

زمان
1 اذان مدینه 845 00:03:34
2 اذان مسجد الحرام 1,747 00:03:42
3 حرم امام رضا (ع) 1,228 0:05:12
 

4.دیگر اذان ها

ردیف موضوع

حجم
(KB)

زمان
1 اذان حزین 1,442 0:05:26
2 اذان انتظار - کاظم زاده 1,281 0:06:07